[Phố Bolsai] Văn Dương Thành nói về kỷ niệm với Phạm Duy Print